Zakres usług


Rok założenia: 1991


Właściciel:    mgr inż. ANDRZEJ WOŹNIAKIEWICZ


  • ukończone dyplomem w 1974 r. /z wyróżnieniem/ studia na Politechnice Krakowskiej w zakresie budownictwa lądowego: specjalność - teoria konstrukcji
  • uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr GP. IV- 8388/52/78
  • uprawnienie do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - PSOZ-I/2336/96 nr 67/96.

Firma od chwili powstania współpracuje z wieloma zleceniodawcami - są to przede wszystkim renomowane architektoniczne Biura Projektowe Krakowa, bądź z bezpośrednimi Inwestorami - tak sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego. Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkalno-usługowego, głównie małej i średniej wielkości, i usługowego, jak i obiektów o charakterze komunalnym oraz budowie i rozbudowie obiektów sakralnych.

Powyższe dotyczy tak projektowania nowych obiektów, jak i wszelkiego rodzaju przebudów, rozbudów, napraw i modernizacji. Doświadczenie w projektowaniu takiej tematyki w/w zdobył w czasie 17 lat pracy w wiodącym w kraju biurze projektowym w zakresie rewaloryzacji, jakim było Miejskie Biuro Projektów w Krakowie.

Działając zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nasze projekty spełniają, jeśli chodzi o zakres, wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - tak w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, jak i ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

W ramach naszej działalności oferujemy wykonywanie wymaganych Prawem Budowlanym okresowych przeglądów obiektów budowlanych - tak pięcioletnich jak i rocznych, wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów pokontrolnych oraz wpisów do książki obiektu.